ЕКОЛОШКИ АСПЕКТ
Еколошки аспект

Локацијата на ТЕАЛ е во индустрискиот дел на Тетово.  Во поглед на имплементацијата на проектот, можеме да заклучиме дека производите се направени со високо изразена еколошка компонента.
  Вработените се придржуваат кон воспоставените процедури.  Избраната технологија не креира загадување или перманентни оштетувања на околината.  Производниот погон има надворешна и внатрешна хидрантска мрежа.

  Неодамна компанијата доби еколошка дозвола од Министерството за Екологија за усогласување со Интегрираниот Систем за Управување со Превенцијата на Загадувањето - IPPC.

  Можеме да заклучиме дека не се очекуваат загадување на околината од процесот.


Сите права се задржани. А.Д. ТЕАЛ - Тетово
дома
за нас
дејност
продукти
галерија
контакт

А.Д. ТЕАЛ - ТетовоМакедонски
I English
ул. “Браќа Младинови “ бб
1200 Тетово, Македонија
Телефон: +389 44 335 290
+389 44 335-291
Факс: +389 44 335-289