— За нас


Главна активност на акционерското друштво ТЕАЛ АД е производство на алуминиумски легури и алуминиумски профили.

Друштвото беше основано во 1979 година како дел од АЛУМИНА – Скопје. Во 1989 година ТЕАЛ беше пререгистриран како посебно претпријатие. Во 1999 година, доминантен сопственик стана германската компанија РАКУ.

— Производи

Клучни производни групи се алуминиумски легури во форма на трупци и алуминиумски профили со различен попречен пресек.

Повеќе информации

— Планови и инвестиции

Следејќи го стабилниот раст и растот на побарувачката на пазарот, менаџментот на компанијата разгледува можности за подобрувања и проширување на производниот капацитет.

Повеќе информации

— Мисија

Од 1978 година, ТЕАЛ е компанија која успешно ги задоволува потребите на купувачите со квалитетни алуминиумски профили.

Повеќе информации

— Гледајќи во иднината

Одржливиот развој е една од клучните компоненти на корпоративната култура на Теал.

Ние ја гледаме нашата компанија како „отворен систем“, кој бара ефективна комуникација со нашите деловни партнери, јавните власти, работничките колективи и пошироката јавност за нејзина одржливост.


— Категории

  • алуминиумски трупци
  • блок за дезоксидација
  • алуминиумски легури
  • алуминиумски профили
  • цевки и шипки
  • алуминиумска галантерија